nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Vad är mångfald?

Vad är mångfald?

Projektet arbetar utifrån diskrimineringslagen i syfte att lyfta fram kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Vi människor är komplexa och mer än den yttre dimension som vi först ser med blotta ögat. Därför är det viktigt för oss att se helheten och hela människan, för först då kan vi nå vår fulla potential. Det är vår fasta övertygelse att olikheter berikar oss och leder till såväl affärs- som samhällsnytta.

Det senaste årtiondets ökning och spridning av kompletterande variabler bland gemensamma omständigheter, visar att det inte går att se mångfald synonymt med etnicitet, vilket är vanligt förekommande inom sociologin och samhället i stort. Ett exempel på kompletterande variabler är differentierad immigrationsstatus och dess åtföljande berättiganden och restriktioner av rättighteter. Andra exempel är avvikande erfarenheter av arbete, diskret profilering av kön och ålder, mönster av rumslig fördelning och varierande lokal genklang mellan tjänsteleverantörer och invånare. Det är ovanligt att dessa faktorer beskrivs parallellt. Samspelet mellan dessa faktorer är vad som bildar begreppet ”super-mångfald”.

Artikeln ”Super-diversity and its implications” av Steven Vertovec