nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Vi + Dom = Oss

Vi + Dom = Oss

VI+DOM=OSS är ett ESF-finansierat projekt som drivs av föreningen MINE. Projektet tar begreppet mångfald in i ett större sammanhang, där varje människas unika egenskaper lyfts fram – och på så vis mångdubblar den mångfald som verkligen är eftersträvansvärd. För vilka är vi och dom när vi pratar mångfald, och varför är det inte bara ett enda stort oss?

Projektets huvudområde är arbetsplatskultur, och utgår från att denna är själva kärnan i hur en arbetsplats fungerar och utvecklas. Dagliga möten, samtal och rutiner på arbetsplatsen påverkar samtliga individer på ett eller annat sätt. En del hör till den arbetsroll och de arbetsuppgifter som individen har, medan andra delar utgörs av en uppsättning osynliga normer och tysta koder som inte hör till själva arbetet. De styr snarare det sociala umgänget och bildandet av roller och stereotyper. Att uppmärksamma de delar av arbetsplatskulturen som inte är direkt förknippat med de anställdas arbetsuppgifter kan vara viktigt för att förstå hur arbetsplatsen påverkar oss som individer.

Projektet syftar till öka förståelsen för vad mångfald verkligen innebär. Men framför allt så erbjuder projektet verktyg som kommer att ge mer kunskap om vad arbetsplatskultur är, och hur denna i sig själv kan bidra till en ökad mångfald.