nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Länkar

Länkar

Antidiskrimineringsbyrån

Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Europeiska Socialfonden

Svenska ESF-rådet ger ekonomiskt stöd till projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Equal Opportunities

EQO är ett kunskapsföretag som arbetar med jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom såväl offentliga som privata verksamheter.

Hallongrottan

Sveriges enda bokhandel som inriktar sig på etnicitet, HBTQ, klass och feminism finns vid Hornstull i Stockholm och på webben. Har kan du få tips och inspiration för mer läsning!

Temagruppen likabehandling

Temagruppen arbetar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. Deras uppdrag är att göra kunskapen från tusentals projekt, främst inom den Europeiska socialfonden, användbara för andra.