nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Forskning och litteratur

Forskning och litteratur

Har nedan finns tips på lite avhandlingar, rapporter och böcker som djupare går in och analyserar mångfaldsperspektivet kopplat till arbetsplatsen.

Att framkalla och förändra ordningen. Eva Amundsdotter. 2010. ”Vi har inga större problem med jämställdhet i vår organisation”. Det är ett vanligt uttalande i arbetslivet. Hur ligger det till med det egentligen? I boken beskrivs ett arbete med att framkalla och förändra ordningen, en process för jämställda organisationer. Eva Amundsdotter utforskar till- sammans med 80 deltagare i nätverksgrupper hur normer om kvinnor och män påverkar och skapar olika villkor. En slutsats är att normer upprätthålls genom handlingar. Genom att välja att göra annorlunda, skapas nya möjligheter. Boken vänder sig till chefer, ledare och till dig som är intresserad av ett förändringsarbete med fokus på genus och jämställdhet.

Diversity Management idag – affärsnytta med mångfald Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter. Hanna Glans. 2010. Mångfald handlar om mycket och i grunden såklart som allt företagande om människor. Men det är samtidigt en strategisk fråga för företaget, inte en avdelningsfråga för marknad eller personal. Detta framgår tydligt i de exempel som presenteras i den här rapporten.

Genus i och som organisation. Lena Pettersson. 2001. I denna bok beskrivs och analyseras 1990-talets svenska arbetslivsforskning med genusperspektiv. Det är ett pionjärarbete genom att det är första gången någon i Sverige tar ett samlat grepp på den arbetslivsrelaterade genusforskningen. Områden som fokuseras är strukturomvandling, politiken och de korporativa organisationerna, ledarskap, utbildningsinstitutioner, industri, sjukvård, barnomsorg, handel samt arbete och hälsa

Skola i normer. Lena Martinsson och Eva Reimers. 2008. Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Författarna fokuserar på sexualitet, men diskuterar också ålder, kön, klass och nationalitet.

Super-diversity and its implications. Steven Vertovec. 2007 Artikeln tar upp begreppet ”super-mångfald” och problematiserar på vilket sätt individers ursprung och socioekonomiska bakgrund bland annat påverkar ens förutsättningar i samhället. Super-mångfald innebär betydande utmaningar för både politik och forskning.